โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

 

ข้อมูลทั่วไป

(pig) 2009420_44273.jpgปรัชญา
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เปี่ยมด้วยคุณค่าและคุณธรรมสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 คติพจน์
  - สร้างศรัทธา             การวางตนให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน
  - รู้หน้าที่                    ความรับผิดชอบในภารกิจของครู
  - ผูกไมตรี                  เป็นมิตรกับชุมชนและเพื่อนร่วมงาน
  - มีน้ำใจ                     ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อชุมชนและเพื่อนร่วมงาน
  - ใฝ่สำเร็จ                  ความมานะพยายามทำงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

พันธกิจและแผนยุทธศาสตร์
1.   ทำงานเป็นทีมในลักษณะกัลยาณมิตร  รับฟังความคิดเห็น  เน้นประโยชน์ส่วนรวม
2.   พัฒนาและส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถ  เพื่อปฏิบัติรูปการเรียนรู้อย่างครูมืออาชีพทั้งระบบ
3.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ใช้รูปแบบการสอนอย่างหลากหลายเน้นตัวผู้เรียน
      และเน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหา  ผู้เรียนแต่ละคนเรียนรู้ได้ด้วยวิธีเหมาะสมตามศักยภาพ
4.   จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมต่อตนเอง  ต่อผู้อื่นและต่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดทักษะชีวิต
      และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและครู
5.   จัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ดีมีคุณภาพให้หลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้ อย่างหลากหลายในชุมชน
6.   ประเมินผลตามแนวทางของหลักสูตรสถานศึกษา  วัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการหลากหลาย
      เพื่อนำผลไปสู่การพัฒนา กระบวนการเรียนการสอนและประกันคุณภาพการศึกษา
7.   ประสานงานกับชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับชีวิตจริง
8.   ผู้ปกครองและองค์กรชุมชนเป็นผู้มีบทบาทในการสร้างหลักสูตรและวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษา
9.   จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสถานศึกษาให้ร่มรื่น  มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
10. ประชาสัมพันธ์ระบบการบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา
      ต่อชุมชนทุกรูปแบบ

เป้าหมาย
การจัดการในระดับปฐมวัย  และการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้  คู่คุณธรรม  จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  เพื่อสนองตอบต่อความต้องการและความพึงพอใจของชุมชน  เน้นความร่วมมือของทุกฝ่าย

เครื่องหมายประจำโรงเรียน        

เป็นรูปวงกลมภายในเป็นรูปดอกบัวบาน 1  ดอก  พร้อมดอกบัวตูมอยู่ข้างใน 2  ดอกและมีใบบัว 4  ใบอยู่บนพื้นน้ำ 
วงกลมรอบนอกส่วนบนเป็นชื่อของโรงเรียน  ส่วนล่างเป็นชื่อของหน่วยงานต้นสังกัด  คือเทศบาลนครอุบลราชธานี

ธงประจำโรงเรียน

ชมพู             ขาว            น้ำเงิน

ชมพู          :  ความร่าเริงแจ่มใส  ริเริ่มสร้างสรรค์
ขาว            :  คุณธรรม  ความดีงาม
น้ำเงิน       :  ความหนักแน่น  เข้มแข็ง  มานะ  พยายามสู่ความสำเร็จ

   
Digg del.icio.us co.mments Furl Shadows SphereIt Fleck Internetmedia Technorati

 
 
Digg del.icio.us co.mments Furl Shadows SphereIt Fleck Internetmedia Technorati


 
(pig) 2009420_46831.jpg

(pig) 2009420_47428.jpg
Advertising Zone    Close

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...